SDS stypje fia de RABO

Weppers woansdei 10-12
10 december 2014
Frans Munsterman tekent by!
11 december 2014

Je kinne der foar soargje dat SDS troch de Rabobank ekstra stipe wurdt. 
As je lid binne (of wurde) fan de Rabobank dan kinne je harren freegje 5 euro te stoarten op de rekken fan SDS. Dit kin de hiele moanne desimber. 
Je moatte je gegevens dan 
hjir ynfulle.
It giet sa maklik as wat.

De kode fan SDS is: RLS_395

 

Klanten en leden
Let op: 
Klanten fan de Rabobank binne net automatysk lid. 
Klanten dy’t stimme, mar noch gjin lid binne, wurde automatysk lid makke.


Alfêst tige by tige!