SDS siket in fersoarger!

Weppers snein 11-2-2018
11 februari 2018
SDS docht wer mei oan de Poiesz-aksje!
12 februari 2018

SDS siket in fersoarger

Foar it fuotbalseizoen 2018-2019 is vv SDS op syk nei in motiveare fersoarger/masseur (m/f).

Aktiviteiten
* it (preventyf) behanneljen fan fuotballers fan de feriening by blessures.
* it begelieden fan blessearde spilers nei wedstrydnivo, ek op it fjild.
* it begelieden fan it 1e alvetal (útkommend yn de 3e-Klasse A) op wedstryddagen
* de ynkeap fan fersoargingsmateriaal binnen it budsjet fan de feriening en it behear hjir oer.
* it oerlis fieren mei de haadtrainer en technyske staf oer de ynfulling fan boppeneamde aktiviteiten.

De aktiviteiten fine plak op de trainingsjûnen fan SDS 1 (meast tiisdeis en tongersdeis). De wedstrydbegelieding sil meast plakfine op sneon.

*Wêr binne wy nei op syk?
In fersoarger dy ’t affiniteit hat mei fuotbal, in entûsiaste ynstelling en fleksibel ynsetber.

* Foar de wurksumheden stiet in noch te oerien kommen fergoeding.

Ynljochtings en sollisitaasjes;
Mear ynformaasje oer de funksje kinne jim krije by Willem Wijnia, foarsitter vv SDS, 0515-331444

Sollisitaasje (graach mei cv) graach digitaal nei info@vv-sds.nl.

 

Gezocht: verzorger v.v. SDS

Voor het seizoen 2018-2019 is voetbalvereniging SDS op zoek naar een gemotiveerde verzorger/sportmasseur (m/v).

Activiteiten:
* het (preventief) behandelen van voetballers van de vereniging bij blessures.
* het begeleiden van de terugkeer van (geblesseerde) spelers naar wedstrijdniveau, ook op het veld.
* het begeleiden van het eerste elftal (uitkomend in de 3e klasse zaterdag) op wedstrijddagen.
* het inkopen van verzorgingsmateriaal binnen het door de vereniging verstrekte budget en het beheren van de voorraad.
* het voeren van overleg met de hoofdtrainer en de technische staf over de invulling van bovengenoemde activiteiten.
De activiteiten vinden plaats op trainingsavonden van de eerste selectie (meestal dinsdag en donderdag), de wedstrijdbegeleiding vindt hoofdzakelijk plaats op de zaterdag.

*Wat wij zoeken;
Een verzorger die affiniteit heeft met voetbal, een enthousiaste instelling heeft en flexibel inzetbaar.

*Tegenover de werkzaamheden staat een nader overeen te komen vergoeding.

Inlichtingen en sollicitaties:
Meer informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Willem Wijnia, voorzitter vv SDS, 0515-331444.

Sollicitaties (voorzien van cv) uitsluitend digitaal via info@vv-sds.nl.