Evenementen in november 2022

Weppers moandei 3-11
2 november 2014
Weppers tiisdei 4-11
3 november 2014

Leden,

 

Kommende woansdei is de ledengearkomste. Dizze fergadering is tige wichtich foar SDS. By punt 12 sil De Skoalleseize útlis jaan oer de renovaasje fan de fjilden en de klaaiboksen.

Eltsenien wurd ferwachte!

It bestjoer.

 

 

 

SDS-ledengearkomst op woansdei 5 novimber 2014

jûns om sân oere yn’e kantine
op sportpark de Skoalleseize.

 

Wurklist:

1. Iepening

2. Fêststellen fan de wurklist

3. Meidielings en/of reaksjes op notulen en jierferslach **

4. Ferslach fan de sponserkommisje

5. Ferslach fan de jongereinkommisje

6. Jierferslach fan de ponghalder en fêststellen fan de begrutting

7. Ferslach kaskommisje en ferkiezing nij kommisjelid

8. Feststellen kontribusje
algemiene ferheging en ferheging fan de KNVB fan €2.50 per lid

9. Frijwilligerswurk hoe fierder?

 

10. SKOFT

 

11.Bestjoersferkiezing:

Ôftredend: Douwe Dirk Reitsma,
foardracht fan it bestjoer Willem Wijnia

Ôftredend en opnij te beneamen: Oetze Paauw

 

12. Skoalleseize

13. Rûnfraach

14. Slúting

 

Nei de gearkomst is Ajax – Barcelona te sjen op it grutte skerm.