SDS League: The Butchers pakt wykpriis.

De ideale alve
26 november 2003
SDS 1 seal ferliest
27 november 2003

Dizze wike giet de wykpriis nei “The Butchers” fan LB fansels. Hy stiet al bekend om syn droege woarsten, mar noch efkes en hy stiet bekend om syn kennis fan it fuotbaljen.

Stoke City(CP) stiet noch boppe-oan, mar stiet mar krekt foar op “Mukkes”(MH). It skeelt noch ien puntsje.

Opmerklik dizze wike de úthaal fan “de Linckmieghels” fan MW. Hy gie fan 75 nei 56 mei 48 punten. It skeelt wol at der gjin soargen fan ‘e komputer hat.

It is dúdlik dat “Kuipers Haarmode” fan F en SS net langer knipt. Hy docht himsels tekoart mei in lêste plakje. In “Poedelpriis” is hast net mear te ûntrinnen.

Groetnis, Willem

Hjir de stân fan de SDS League:
wike 8