SDS League: Op ‘e nij 3 wykpriiswinners!

Wepperkes -moandei-
7 oktober 2007
Wepperkes -woansdei-
10 oktober 2007

Wy hienen tocht dat Alves de stân yn de SDS League op de kop sette soe. Dit falt mei(of ôf). S.T. Wijnia stiet noch altiten oan kop mei syn “Eastender Nightmares”.

Je wurde op it heden net gau ryk yn de SDS League. Ek dizze wike wienen der wer 3 wykpriiswinners. It binne “Vedettes R.I.P”(fan Alves Feikes de Boer), “FC Trochsette”(fan Paul Reitsma) en “Snel, Save en Simpel”(fan Jan Stenekes) dy ’t de €12,- diele meie.

“Der is mar ien nûmer 1”. Spitich genôch foar Anne-Marije Hofstra wie dat fan ‘e wike Afonso Alves. Dizze spiler hie sy net yn har team en sy sakket fan 6 nei 29.

“P. van P.”(fan Pieter-Lieuwe van der Valk) stiet eindelijk op it plak wêr ’t sy harren it meast thúsfiele, ûnderoan!

Sjoch hjir foar de nije stân:
wike 4.