SDS League: It herstel nimt de lieding

Wepperkes -tongersdeitemiddei-
24 februari 2005
Seleksjes SDS 2,3,4 en 5.
25 februari 2005

“It herstel”(DdJ) begjint knap yn de twadde helte fan de SDS-League en pakt de earste wykpriis. Hjirmei nimt hy fansels ek direkt de lieding yn iut klassemint. As syn lichamelijke herstel like snel giet dan ferwachtsje wy him foar de simmerstop noch binnen de linen. Dan kin der moai fuotbalje yn SDS 1 op de sneons as syn broer wurkje moat.

Op de radio en tillevysje wurde je deasmiten mei sa ’n grien krokodiltsje. Hy hinget my hast de strot út. Ek yn de SDS-League wurde je der mei oerstjelpe. Op nûmer 2 stiet Schj(n)appie(IdB), op 57 stiet Schni Schna Schnappi(TH en AH) en op 73 stiet Sni, Sna, Snappie(GvA). Dit hindert fierder neat mar ik bin der
sa mei.

Schni, schna……….sjit my!

Opfallend is de comeback fan OKB fan SS. De foarige kear is hy stiif lêst wurden en no stiet hy(sûnder syn team feroare te hawwen) op it 8e plak. Hy stiet hjirmei lyk mei Pieter Kamstra dy de forige edysje op syn namme skreaun.

“Haantje de voorste”(FdH) kin syn namme lyk wol feroarje yn “Haantje de onderste”. Mei 10 punten begjin hy as nûmer 78e en lêste yn de SDS-League.

“De ûnderste graach?”

Groeten, Willem.

Hjir kinne jimme de stân besjen:
wike 1