Seleksjes SDS 2,3,4 en 5.

SDS League: It herstel nimt de lieding
24 februari 2005
Seleksjes SDS 1 en ONT 1.
25 februari 2005

Mocht it fuotbaljen moarn al trochgean dan is it net gek as elts team genôch spilers hat. It spant der moarn om. Der bestiet in grutte kans dat SDS 2 moarn al trochgiet. Sy spylje yn Hoogeveen tsjin De Weide op keunstgers.
Hjir de seleksjes fan SDS 2, 3, 4 en 5.

Twadde: Marten, Jeroen, Frank, Stefan, Ruurd, Willem, Gerlof, Robert, Pieter, Syb, Anne, Skelte, Jan-Simon, Dennis en Harm-Auke.
It is op keunstgêrs dus it giet altiten troch (as de KNVB it net ôflast).
 
Tredde: Wouter, Lieuwe en……..letter mear.
 
Fjirde: Eddy, Willem, Tjeerd, Ype, Jaap, Jelle, Ids, Bertus, Sipke, Klaas en…. der binne in pear net (omdat se der net binne).
 
Fiifde: Johannes, Corky, Rudy, Tjalling-Jan, Geert, Dhr. Tanja, Bas 2x, Pieter, Gearard, Baantjer, Trinus, Pieter-Lieuwe en Willem.

Wa binne der net?
Seebonken: Sjoerd
Seesiik: Aant 
Noch yn Newcastle: Rinse.
Beune: Paulus.
Fuort mei heit en mem: Wichard.
Lêst fan’e knibbel: Jos en Auke.
Lêst fan’e ljisk: Gert-Jan en Anco.
Frije sneon: Gerrit H.
Laminaat lizze: Gerrit T. en Marco R.
Opperje: Durk