SDS League in wike letter

Beste Willem,
24 september 2003
Mear fietsenrekken op parkeerplak Skoalleseize
27 september 2003

Oansjoen ik hjir op in waarm Lanzerote sit, bin ik net yn steat om dizze wike de earste stân fan ´e SDS League te publisearjen. Ik haw Tom noch frege om it te regeljen, mar hy sei ek in bytsje fakansy te hawwen. Moandei kom ik wer thús en sil dan oan ´e gong mei de stân fan wike 1 en ek lyk mei dy fan wike 2.

P.s. Moai dat it 1e sealteam sûnder mei kin, Aant. Dan kinne wy ris faker op fakansy. No mar hoopje dat SDS 2 sneon ek sûnder mei kin dêr hielendal by Olde Veste. Wy fermeitsje ús hjir noch wol efkes.

Groetnis fanôf Lanzerote,

Willem (en fan Richt fansels)