SDS League: FC Boekelaar pakt wykpriis!

Weppers tongersdei 17-3
16 maart 2016
Seleksjes sneon 19-3
17 maart 2016

Dizze wike op ‘e nij in “bûtenlanner” dy ’t der mei de wykpriis fan troch giet. Wie it ferline wike Willemstadter Allert Turksma, dizze wike is it Grinser Klaas Bouke Faber dy ’t mei “FC Boekelaar” de wykpriis pakt. Hy docht dêrmei goeie saken, want hy pakt ek lyk de kopposysje. Dizze moat hy wol diele mei “In Efkes Baller”, Aant Hofstra.

3 fan dizze 5 hampelmannen steane yn de top 10!

Neffens ús is it de earste kear yn de histoarje fan de SDS League dat de wepmaster mei it stikeltsjehier boppe-oan stiet. Hoe ’t hy dit sa foarmekoar krigen hat kinne jim lêze yn de folgende Treffer.
Dochs wol hiel knap dat hy mei “In Efkes Baller” boppe-oan komt te stean yn de wike dat syn wichtigste ferdediger Van Eijden (NEC) in eigen goal makket en him dit dus 3 minpunten oplevere. Der sille fêst mear west wêze……….

Sawol Anne Brouwer mei “JelmaFem” as Dooitze Nauta mei “As ik der by bin winne SDS 1 en 2 altiten” wiene dizze wike ticht by de wykpriis. It skeelde mar 2 punten.
Bas van der Weij kaam mei “Ajarnox” sels ien punt te koart.

It mei dúdlik wêze dat de lieding fan SDS 2 al syn tiid en enersjy stekt yn SDS 2 en net yn harren teams yn de SDS-League. “Jodan Boys” fan Jeroen Brouwer pakt dizze wike mar 8 punten en sakket nei it 67e plak. Lokkich genôch stiet hy noch krekt boppe “FC Tattoo” fan Boudewijn Kramer.

“FC Winnaars” fan Tom Wijnia hat syn reade lantearn oerjûn oan Wytske Vermeulen mei “FC Selsbetocht”. De poedelpriis (in SDS-sjaal) kin sy fêst brûke foar har stifting “
Doch dyn dream“.


Sjoch hjir foar de nijste stân:
wike 4.