SDS League: De beste 11 wit ik zelf!

Weppers snein 29-12
28 december 2013
Âldjiersweppers!
31 december 2013

Jim witte fêst sels wol wa ’t de SDS League wûn hat. Kommende sneon meitsje wy de einstân bekend mei de nijjierssit yn de kantine, mar wy wolle earst wolris witte wat jim der fan tinke. Degene dy ’t der it tichste by sit krijt fansels in pryske.

De stân seach der foarige wike noch sa út:

   Team Fan wa?  Pnt.
1 Rockin’ in a Free World Lolke Hofstra 370
2 FC Dronrijp Tsjalling Sikma 369
3 Gjin Idee Jelle Wiersma 364
4 Supersubs Dirk de Jong 361
5 GVR Feiko Broersma 355
6 Torpedo Toering Jaap Toering 355
7 Ajarnox Bas van der Wey 355
8 Happy Feet Emke & Habtamu de Hoop 352
9 De Lange Loekers Jurjen Eringa 342
10 FEITE Feite de Haan 342
11 SC EdBro Broer-Jacob & Eddy Visser 340


Set se yn de goeie folchoarde en mail it nei sdsleague@vv-sds.nl

“De beste 11 dy wit ik zelf”!