SDS EK-League: Sjoerd Feenstra wer stiif ûnderoan

SDS EK-League: Lolke alinne boppe oan
16 juni 2004
Trefferredaksjeleden akteare
17 juni 2004

Der is net folle feroare yn ‘e kop fan it klassemint. De earste 6 bliuwe allegear stean. Op 9 komt Jeroen Brouwer mei stip de top 10 binnen. Eltsenien hie fansels Griekenlân wer op ferlies en gienen allegear de mist yn. De winst fan Portugal hie fansels eltsenien goed. Allinne Sjoerd Feenstra hie alles wer fout en stiet wer stiif ûnderoan.

Ik hoopje dat ik de stân de kommende dagen wat op ‘e tiid op it ynternet sette kin. Der komme wer drege dagen oan, mei Wâldrock as hichtepunt. Rekkenje der al mei al mar al op.


Stand

Vorige stand

Deelnemer

Woonplaats

Totaal (pnt)

(17 juni)

(16 juni)

1

1

Lolke Hofstra

Wommels

80

2

2

Gerrit Sijtsma

Wommels

70

3

3

Willem Wijnia

Wommels

70

4

4

Robert Hoekstra

Easterein

70

5

5

Johan Delfsma

Wommels

60

6

6

Mannon van der Meer

Wommels

60

7

8

Jan van Asselt

Easterein

60

8

9

Namkje Koudenburg

Goaiïngea

60

9

17

Jeroen Brouwer

Wommels

60

10

7

Bundy Bunzings

Wommels

50

11

10

Trienus de Jong

Lollum

50

12

11

Akke Jansen

Dordrecht

50

13

12

Anne Stenekes

Wommels

50

14

13

Bert Geuchies

Groningen

50

15

14

Elbrich Jorritsma

Wommels

50

16

15

Enne Bruinsma

Easterein

50

17

16

Henk Postma

Wommels

50

18

18

Johan de Graaf

Wommels

50

19

19

Mark Postma

Wommels

50

20

20

Pieter Kamstra

Hinnaerd

50

21

21

R. van Dijk

Rien

50

22

22

Rienk Wiersma

Itens

50

23

23

Wybren Jorritsma

Ljouwert

50

24

24

Gerard van Asselt

Easterein

50

25

25

Meinte Wesselius

Wommels

50

26

26

Minne Bonnema

Easterein

50

27

27

Ron Jansen

Dordrecht

50

28

29

Annemarie Wijnia

Wommels

50

29

35

Hendrik de Jong

Easterein

50

30

38

Ids de Boer

Skrok

50

31

28

Richt Folkerts

Wommels

40

32

30

Bas van der Wey

Easterein

40

33

36

Hendrik Engbrenghof

Wommels

40

34

37

Hendrik Eringa

Spannum

40

35

39

Peter Sybesma

Easterein

40

36

40

Sybren Wesselius

Wommels

40

37

41

Sytze Jorritsma

Wommels

40

38

42

Durk Okkema

Easterein

40

39

31

Chris Postma

Wommels

30

40

32

Douwe Reitsma

Easterein

30

41

33

G. Koudenburg

Goaiïngea

30

42

34

Hammie Westra

Wommels

30

43

43

Popko Wijnia

Wommels

30

44

46

Flieber op Völler

Die Heimat

30

45

48

Klaas Malda

Wommels

30

46

50

Minne Joustra

Wommels

30

47

51

Sibe de Seefûgel

Skrok

30

48

44

Rinse Joustra

Easterein

20

49

45

Auke de Jager

Easterein

20

50

47

Jan Simon Jelsma

Easterein

20

51

49

Margje Koudenburg

Goaiïngea

20

52

52

Sjoukje Koudenburg

Goaiïngea

20

53

53

Sjoerd Feenstra

Boalsert

10