SDS EK-League: Net folle feroare

Hoe giet it yn oare Leagues?
23 juni 2004
EK-middeis-wepperkes
23 juni 2004

Der is juster net folle feroare yn ‘e top fan ‘e SDS EK-League. Lolke Hofstra hie beide wedstriden goed, allinne hie hy tocht (sa as de measten) dat Italië trochgean soe.

Bas van der Wey docht goeie saken en giet fan it 19e nei it 6e plak.

Ûnderyn hat Jan Simon Jelsma wer wat geselskip krigen.


Stand Vorige stand Deelnemer Woonplaats Totaal (pnt)
(23 juni) (22 juni)      
1 1 Lolke Hofstra Wommels 220
2 2 Chris Postma Wommels 205
3 4 Gerrit Sijtsma Wommels 200
4 5 Ids de Boer Skrok 200
5 7 Hendrik Eringa Spannum 195
6 19 Bas van der Wey Easterein 195
7 3 Akke Jansen Dordrecht 190
8 6 Willem Wijnia Wommels 190
9 9 Jan van Asselt Easterein 190
10 10 Sybren Wesselius Wommels 190
11 11 Namkje Koudenburg Goaiïngea 190
12 13 Enne Bruinsma Easterein 190
13 8 Ron Jansen Dordrecht 180
14 12 Pieter Kamstra Hinnaerd 180
15 14 Bundy Bunzings Wommels 180
16 15 Bert Geuchies Groningen 180
17 18 Robert Hoekstra Easterein 180
18 37 Jeroen Brouwer Wommels 180
19 16 Johan Delfsma Wommels 170
20 17 Mannon van der Meer Wommels 170
21 20 Johan de Graaf Wommels 170
22 21 Sibe de Seefûgel Skrok 170
23 23 Meinte Wesselius Wommels 170
24 25 Gerard van Asselt Easterein 170
25 31 Peter Sybesma Easterein 170
26 22 Mark Postma Wommels 160
27 24 Hendrik de Jong Easterein 160
28 26 Anne Stenekes Wommels 160
29 27 Rienk Wiersma Itens 160
30 28 Trienus de Jong Lollum 160
31 29 Minne Bonnema Easterein 160
32 30 Richt Folkerts Wommels 160
33 32 Popko Wijnia Wommels 160
34 34 Douwe Reitsma Easterein 160
35 35 Durk Okkema Easterein 155
36 38 Elbrich Jorritsma Wommels 150
37 39 R. van Dijk Rien 150
38 40 Klaas Malda Wommels 150
39 41 Minne Joustra Wommels 150
40 44 Henk Postma Wommels 150
41 45 Sytze Jorritsma Wommels 150
42 48 Hammie Westra Wommels 150
43 33 Flieber op Völler Die Heimat 145
44 42 Wybren Jorritsma Ljouwert 145
45 36 Annemarie Wijnia Wommels 140
46 46 Rinse Joustra Easterein 140
47 47 Hendrik Engbrenghof Wommels 140
48 49 Sjoukje Koudenburg Goaiïngea 140
49 50 Auke de Jager Easterein 140
50 43 G. Koudenburg Goaiïngea 135
51 51 Sjoerd Feenstra Boalsert 125
52 52 Margje Koudenburg Goaiïngea 125
53 53 Jan Simon Jelsma Easterein 125