Hoe giet it yn oare Leagues?

Foarhinne SDS 1 seal
22 juni 2004
SDS EK-League: Net folle feroare
23 juni 2004

Nêst de SDS EK-League binne der fansels noch folle mear pools, Leagues en oare yl- en legale gokpraktijken dwaande wer as SDS’ers oan meidogge. Wy binne benijd hoe ’t sy it dogge yn dy pools. Sa stiet âld-SDS’er Minne Sjoerd Bouma knap 112 yn de LC-Coach en Johan Delfsma (mei oeds) 166e. Ek fine wy oare bekinden as Bundy (Sjoerd van Beem, 1380e), Wilco Overal (2747e) en fansels fier ûnderyn Sibe mei syn Skrokkers (2959). Hjirûnder kinne jimme de stân fan LC-Coach sjen fan eltsenien dy ’t meidocht út Itens, Rien, Hennaard, Wommels, Kubaard, Easterein en Oosterend.

Dêrûnder kinne jimme ek sjen dat Willem Wijnia it net sa raar docht yn ‘e Sikehûs-League. Ek yn ‘e top 10 steane Anneke en Gerrit Hulzinga út Wommels. Der dogge dêr 164 minsken mei. Johan de Graaf stiet sa ’n 80e.

Hoe dogge jimme it yn oare pools? Mail it nei
info@vv-sds.nl.

Stand LC-Coach

Stand  Vorige Coach Team Woonplaats Totaal 
112
370 Minne S. Bouma BrickShithouse Utd. Wommels 120
166
202 oeds sc wommels Wommels 117
434 383 abe-jan`s vriendin abe-jan Oosterend 109
764
922 Sjaerd Sjokem Wommels 102
1106 2180 liesbeth de bootie`s Easterein 96
p
1369
1283 Minne S. Bouma FC Delta Instruments Wommels 92
 
1380
1402 Bundy Bundy Bunzings Wommels 92
1384
1819 Peter S. ono-united Oosterend 92
1907
1051 Jellema Euro Krakers Easterein 84
2221
2504 Roberta v.v. Ratjetoe Oosterend 80
2730
2793 Bram Bakker Kat in et Bakkie Wommels 72
2743
3251 B. Terpstra Voetbauke Wommels 72
2747
3443 Wilco Overal Easterein 72
2932
2734 Lijklema Op Dreef Wommels 69
2959
3022 Sibe Skrokkers Wommels 68
3348
3120 malcolm feijten sterk door samenspel Easterein 61
3886
3835 andrew feyten fc goed voetbal Easterein 38
3956 3945 B.J. Best of Europa 2004 Wommels 10

Stand Sikehûs-Pool