SDS EK-League: Gerrit Sytsma noch altiten earste

Wat seit Advocaat?(woansdei)
30 juni 2004
Wepperkes
1 juli 2004

Mei de winst fan Portugal op Nederlân binne de kânsen foar in soad SDS EK-League dielnimmers slonken tot 0. Mei noch 2 wedstriden te gean stride genôch dielnimmers noch sûnder troefen. Ek de nûmer 1, Gerrit Sytsma, spilet no sûnder troefen. Hy kin gjin punten mear pakke. It is no ôfwachtsjen wat de konkurrinsje docht.

Lolke Hofstra hat de gang nei ûnder aardich te pakken. Hy giet no fan 8 nei 15 en net ien hat it der mear oer dat hy 2 wiken lang boppe-oan stien hat.

Fanút Spannum wurdt it ek hieltiten rêstiger. Hendrik Eringa hie fan de 8 kwartfinalisten 7 goed, mar spilet no al in wike sûnder troefen. It bleaun ek in gokje fansels mei Ruslân-Ingelân as finale. Hooplik pakt hy de pot nochris yn it kafé fan Winsum.

De poedelpriis kin alfêst útrikt wurde. Anna-Marie Wijnia spile it hiele toernoai sûnder troefen en kin dan ek al dagen gjin punt mear helje. De poedelpriis is fertsjinne.

Stand Vorige stand Deelnemer Woonplaats Totaal (pnt)
(1 juli) (28 juni)      
1 1 Gerrit Sijtsma Wommels 335
2 2 Akke Jansen Dordrecht 325
3 6 Bundy Bunzings Wommels 315
4 9 Sybren Wesselius Wommels 305
5 12 Robert Hoekstra Easterein 305
6 13 Johan Delfsma Wommels 305
7 14 Meinte Wesselius Wommels 305
8 3 Willem Wijnia Wommels 300
9 4 Chris Postma Wommels 295
10 15 Ron Jansen Dordrecht 295
11 16 Douwe Reitsma Easterein 295
12 5 Pieter Kamstra Hinnaerd 290
13 7 Jeroen Brouwer Wommels 290
14 17 Bas van der Wey Easterein 285
15 8 Lolke Hofstra Wommels 280
16 10 Ids de Boer Skrok 280
17 11 Enne Bruinsma Easterein 280
18 18 Durk Okkema Easterein 280
19 20 Peter Sybesma Easterein 275
20 21 Mark Postma Wommels 275
21 30 Sjoerd Feenstra Boalsert 260
22 32 Minne Joustra Wommels 255
23 19 Johan de Graaf Wommels 250
24 22 Hendrik de Jong Easterein 250
25 34 Sibe de Seefûgel Skrok 250
26 35 Popko Wijnia Wommels 250
27 23 Hendrik Eringa Spannum 245
28 24 Anne Stenekes Wommels 240
29 25 Rienk Wiersma Itens 240
30 26 Jan van Asselt Easterein 235
31 27 Namkje Koudenburg Goaiïngea 235
32 28 Mannon van der Meer Wommels 235
33 29 Wybren Jorritsma Ljouwert 235
34 31 Gerard van Asselt Easterein 230
35 33 Henk Postma Wommels 230
36 40 Minne Bonnema Easterein 230
37 36 R. van Dijk Rien 220
38 37 Hammie Westra Wommels 220
39 38 Rinse Joustra Easterein 210
40 39 Hendrik Engbrenghof Wommels 210
41 41 Trienus de Jong Lollum 205
42 42 Sjoukje Koudenburg Goaiïngea 205
43 43 Elbrich Jorritsma Wommels 200
44 44 Bert Geuchies Groningen 195
45 45 Sytze Jorritsma Wommels 195
46 46 Flieber op Völler Die Heimat 190
47 47 Richt Folkerts Wommels 185
48 48 Auke de Jager Easterein 185
49 49 G. Koudenburg Goaiïngea 180
50 50 Klaas Malda Wommels 175
51 51 Margje Koudenburg Goaiïngea 170
52 52 Jan Simon Jelsma Easterein 170
53 53 Anna-Marie Wijnia Wommels 165