SDS EK-League: Chris Postma rint yn op Lolke

EK-middeis-wepperkes
23 juni 2004
Hoe giet it yn oare Leagues?(2)
24 juni 2004

Lolke Hofstra sjocht syn foarsprong nei juster hurd lytser wurden. It ferskil mei nûmer 2, Chris Postma, is no noch mar 5 punten.

Hendrik Eringa die juster hielendal goeie saken. Beide útslagen hie der goed en de beide kwartfinalisten hie der goed. Dit levere him it 4e plak op yn ‘e SDS EK-League. Yn ‘e kroech yn Winsum hie Hendrik syn jild setten op 3-0 foar Nederlân. Dit levere him ek nochris 80 euro op.

Bas van der Wey dondert wer like hurd út de top 10 as dat der deryn kommen is. Hy sakket no alwer fan 6 nei 14.

Sibe de Seefûgel bliuwt wat tusken de 20 en de 30 hingjen. Hy stiet no 26e. Sibe lit witte dat hy op it wurk ek wat hingjen bliuwt yn ‘e pool. Op syn wurk stiet hy op nûmer 41 (fan ‘e 61). It hâldt dus net oer mei Sibe.Stand Vorige stand Deelnemer Woonplaats Totaal (pnt)
(24 juni) (23 juni)      
1 1 Lolke Hofstra Wommels 260
2 2 Chris Postma Wommels 255
3 3 Gerrit Sijtsma Wommels 250
4 5 Hendrik Eringa Spannum 245
5 4 Ids de Boer Skrok 240
6 7 Akke Jansen Dordrecht 240
7 8 Willem Wijnia Wommels 240
8 10 Sybren Wesselius Wommels 240
9 12 Enne Bruinsma Easterein 240
10 13 Ron Jansen Dordrecht 230
11 14 Pieter Kamstra Hinnaerd 230
12 15 Bundy Bunzings Wommels 230
13 18 Jeroen Brouwer Wommels 230
14 6 Bas van der Wey Easterein 220
15 17 Robert Hoekstra Easterein 220
16 19 Johan Delfsma Wommels 220
17 23 Meinte Wesselius Wommels 220
18 9 Jan van Asselt Easterein 215
19 11 Namkje Koudenburg Goaiïngea 215
20 21 Johan de Graaf Wommels 210
21 24 Gerard van Asselt Easterein 210
22 25 Peter Sybesma Easterein 210
23 26 Mark Postma Wommels 210
24 27 Hendrik de Jong Easterein 210
25 34 Douwe Reitsma Easterein 210
26 22 Sibe de Seefûgel Skrok 205
27 28 Anne Stenekes Wommels 200
28 29 Rienk Wiersma Itens 200
29 36 Elbrich Jorritsma Wommels 200
30 37 R. van Dijk Rien 200
31 42 Hammie Westra Wommels 200
32 16 Bert Geuchies Groningen 195
33 20 Mannon van der Meer Wommels 195
34 35 Durk Okkema Easterein 195
35 44 Wybren Jorritsma Ljouwert 195
36 39 Minne Joustra Wommels 190
37 40 Henk Postma Wommels 190
38 46 Rinse Joustra Easterein 190
39 47 Hendrik Engbrenghof Wommels 190
40 30 Trienus de Jong Lollum 185
41 31 Minne Bonnema Easterein 185
42 32 Richt Folkerts Wommels 185
43 33 Popko Wijnia Wommels 185
44 38 Klaas Malda Wommels 175
45 41 Sytze Jorritsma Wommels 175
46 51 Sjoerd Feenstra Boalsert 175
47 43 Flieber op Völler Die Heimat 170
48 45 Annemarie Wijnia Wommels 165
49 48 Sjoukje Koudenburg Goaiïngea 165
50 49 Auke de Jager Easterein 165
51 50 G. Koudenburg Goaiïngea 160
52 52 Margje Koudenburg Goaiïngea 150
53 53 Jan Simon Jelsma Easterein 150