Hoe giet it yn oare Leagues?(2)

SDS EK-League: Chris Postma rint yn op Lolke
24 juni 2004
Tsjechië tige tank!
24 juni 2004

Sa as wy al earder melden dogge der ek hiel wat SDS ‘ers mei yn oare EK-Pools. Wy krigen fan Sjoerd van Beem troch dat hy 7261e stiet yn de Barend en Van Dorp EK-Pool. Dit is net sa gek, want der dogge 53821 minsken oan mei. Wy binne benijd as der noch mear SDS ‘ers oan dizze pool meidogge. Mail dan efkes nei info@vv-sds.nl.

Willem Wijnia stiet noch altiten 2e yn ‘e “Krankenhaus”-Pool fan it Antonius.|

Sa as jimme al lêze koenen stiet Sibe 41e yn ‘e EK-Pool fan ‘e Gemeente Snits. Wy binne benijd hoe as Oebele Anema stiet.

Topper yn LC-Coach is noch altiten Johan Delfsma mei syn “oeds”. Hy stiet no knap 191e. As eltse SDS ‘er dy ’t meidocht oan LC-Coach him efkes oanmeldt foar in SDS-subleague by de Ljouwerter Krante, dan kinne wy it moai byhâlde.