SDS EK-League: Chris Postma nimt de lieding oer

Tsjechië tige tank!
24 juni 2004
Hoe giet it yn oare Leagues?(3)
25 juni 2004

Foar it earst dit EK stiet Lolke Hofstra net mear boppe-oan yn de SDS-EK League. Syn kopposysje is oernaam troch Chris Postma. It liket dat Lolke te hurd fan stapel gien is yn ‘e earste 2 wiken.

Opfallend is dat de nûmer 1, Chris Postma, en de nûmer 2, Gerrit Sytsma, beide oan de Roede yn Wommels wenje. It is sear wierskynlik dat sy beielkoar ôfsjoen hawwe. Eltse jûn sjocht de familie Postma it fuotbaljen by buorlju Sytsma lit Henk Postma ús witte.

Nei de haadpriis pakt te hawwen yn de ylegale EK-Pool fan Winsum is it dien mei Hendrik Eringa. Hy sakket hurd fan 4 nei 12.

Jan Simon Jelsma liket him tegeare mei Margje Koudenburg deljûn te hawwen op hun lêste plakje.

Der binne mar 12 dielnimmers yn de SDS EK-League dy ’t Frankryk net yn de heale finale sjogge. Der sil dus heechstwierskynlik jûn net folle feroarje yn de stân fan de SDS EK-League. Net ien sjocht namelijk Griekenlân yn ‘e heale finale kommen.


Stand Vorige stand Deelnemer Woonplaats Totaal (pnt)
(25 juni) (24 juni)      
1 2 Chris Postma Wommels 275
2 3 Gerrit Sijtsma Wommels 270
3 1 Lolke Hofstra Wommels 260
4 5 Ids de Boer Skrok 260
5 6 Akke Jansen Dordrecht 260
6 7 Willem Wijnia Wommels 260
7 8 Sybren Wesselius Wommels 260
8 10 Ron Jansen Dordrecht 250
9 11 Pieter Kamstra Hinnaerd 250
10 12 Bundy Bunzings Wommels 250
11 13 Jeroen Brouwer Wommels 250
12 4 Hendrik Eringa Spannum 245
13 9 Enne Bruinsma Easterein 240
14 14 Bas van der Wey Easterein 240
15 15 Robert Hoekstra Easterein 240
16 16 Johan Delfsma Wommels 240
17 17 Meinte Wesselius Wommels 240
18 20 Johan de Graaf Wommels 230
19 22 Peter Sybesma Easterein 230
20 23 Mark Postma Wommels 230
21 24 Hendrik de Jong Easterein 230
22 25 Douwe Reitsma Easterein 230
23 26 Sibe de Seefûgel Skrok 225
24 18 Jan van Asselt Easterein 215
25 19 Namkje Koudenburg Goaiïngea 215
26 33 Mannon van der Meer Wommels 215
27 34 Durk Okkema Easterein 215
28 35 Wybren Jorritsma Ljouwert 215
29 21 Gerard van Asselt Easterein 210
30 36 Minne Joustra Wommels 210
31 37 Henk Postma Wommels 210
32 38 Rinse Joustra Easterein 210
33 41 Minne Bonnema Easterein 205
34 43 Popko Wijnia Wommels 205
35 27 Anne Stenekes Wommels 200
36 28 Rienk Wiersma Itens 200
37 29 Elbrich Jorritsma Wommels 200
38 30 R. van Dijk Rien 200
39 31 Hammie Westra Wommels 200
40 32 Bert Geuchies Groningen 195
41 46 Sjoerd Feenstra Boalsert 195
42 39 Hendrik Engbrenghof Wommels 190
43 40 Trienus de Jong Lollum 185
44 42 Richt Folkerts Wommels 185
45 49 Sjoukje Koudenburg Goaiïngea 185
46 44 Klaas Malda Wommels 175
47 45 Sytze Jorritsma Wommels 175
48 47 Flieber op Völler Die Heimat 170
49 48 Annemarie Wijnia Wommels 165
50 50 Auke de Jager Easterein 165
51 51 G. Koudenburg Goaiïngea 160
52 52 Margje Koudenburg Goaiïngea 150
53 53 Jan Simon Jelsma Easterein 150