Tsjechië tige tank!

Hoe giet it yn oare Leagues?(2)
24 juni 2004
SDS EK-League: Chris Postma nimt de lieding oer
25 juni 2004

Nei juster meie wy de Tsjechen hiel tankber wêze. Dat in soad minsken der sa oer tinke mei dúdlik wêze. Jimme kinne de Tsjechen tank sizze op http://www.tsjechiebedankt.nl/ . Dizze kâns meie jimme net oan jimme foarby gean litte.

Om ’t wy it dochs altiten aardich fine dat it no krekt Dútslân is dy derút flucht, kinne jimme noch ien kear sjen op
http://www.schade-deutschland-alles-ist-vorbei.com/. Sjoch dan foaral efkes yn it Kahn-dossier. Tige de muoite wurdich.