SDS EK-League: de foarspellingen foar jûn.

SDS EK-League: Chris Postma docht goeie saken
21 juni 2004
Mear grapkes oer Advocaat
21 juni 2004

It kin nei jûn wol wer hiel oars lykje mei de stân fan de SDS EK-League, al hawwe de measten jûn Ingelân en Frankryk op winst en gean dizze ploegen ek nei de folgende ronde. Alline Durk Okkema (Switserlân), Annemarie Wijnia (Kroatië) en Wybren Jorritsma (Kroatië) tinke hjir iets oars oer. Willem Wijnia en Hendrik de Jong hawwe Kroatië jûn op winst tsjin de Ingelsen. Op 5 nei sjocht eltsenien jûn Frankryk winnen fan de Switsers. Dy 5 hâlde it op in lykspul. It sil my benije.