Opstellingen SDS 1 en 2.

SDS – Bûtenpost
26 maart 2004
Wepperkes freed
26 maart 2004

Ek juster wie it foar de lieders juster in drege fergadering. Meastentiids hawwe sy it dreech om ’t sy te min man hawwe foar de sneon. By SDS is alles oars. Der binne fiersten te folle minsken. Hjir binne de seleksjes sa at it no stiet foar SDS 1 en 2. Binne der noch lju dy ’t moarn mei de frou (it wurdt moai waar!) de stêd yn wolle dan kinne jimme it hjir hinne maile(info@vv-sds.nl). Ek behingje of Center Parcs is in hiele goeie reden om ôf te sizzen.

Earste:  Wichard, Feite, Tseard, Gert-Jan, Hendrik, Tjipke-Klaas, Marco, Broer-Wiebe, Robert, Durk-Yde, Anne, Harm, Floris, Jacob-Klaas.
 
Twadde: Skelte, Jeroen, Marten, Auke, Gerrit, Pieter, Stefan, Donny, Syb, Henk, Frank, Gerrit, Willem, Jos, Jan-Simon.

Behang plakke: Net ien
Wykein Sporthûs Centrum: Ek net ien.
Blesseard: Miskien meldt ien him noch?
Krekt blesseard west: Net ien dat wy witte.