SDS 1 – SDS A1 (oefenje)

Weppers freed 14-1
13 januari 2016
Noch wat ferslagen
16 januari 2016


SDS 1 oefene fannemiddei om 14.00 oere tsjin SDS A1 op in keunstgersfjild fan sc Franeker yn Frjentjser.

Seleksje SDS 1
Marten Wiebe, Hendrik, Feiko, Elger, Tsjipke, Bauke, Erik, Grietzen, Teun, Jelmer, Dirk Yde, Ralph en Skelte

Wylst wij thús efter it rút sieten te fûgeltellen op dizze fûgelteldei, typte Dooitze Nauta op de bank syn fingers waarm om de doelpuntenmakkers en foto’s troch te jaan.

Wedstriidferrin SDS 1 – SDS A1
0-1 Lourens van der Pol
0-2 Almar Kramer
1-2 Dirk Yde Sjaarda
2-2 Dirk Yde Sjaarda
3-2 Dirk Yde Sjaarda
3-3 Pieter Sytsma
4-3 Skelte Anema
5-3 Dirk Yde Sjaarda
6-3………
skoft
7-3 Grietzen Broersma
8-3 Dirk Yde Sjaarda
9-3 Dirk Yde Sjaarda
10-3 Ralph (pingel)
11-3 Skelte Anema

12-3 Teun Heeres
12-4 Yward Zijlstra
13-4 Teun Heeres
13-5 Lourens van der Pol
13-6 Lourens van der Pol
14-6 Teun Heeres
15-6 Teun Heeres

Ferslach fûgeltellen
14.05 Ekster 
14.08 Do
14.10 GielBoarst
14.10 Gielboarst
14.21 Ekster (selde sa te sjen)
14.35 Ekster
Skoft – nei foer delsmiten
15.06 Mosk 1
15.06 Mosk 2
15.06 Mosk 3
15.10 Protter
15.13 Mosk 4
15.23 Protter
15.34 Giel boarst
15.36 Read boarst
15.40 de kat bûtenlitten: telling staakt

Foto’s fan de oefenwedstriid, makke troch Johan Heerma binne hjir te sjen