Noch wat ferslagen

SDS 1 – SDS A1 (oefenje)
16 januari 2016
Weppers moandei 18-1
17 januari 2016

Weer dubbele winst SDS F3 in de zaal!

 
Vandaag moesten de Boys in de Julianahal in Leeuwarden tegen Akkrum en V en V’68’.
De eerste wedstrijd tegen Akkrum werd met 4-0 gewonnen doelpuntenmakers Henk Jan , Geert Jan , Tygo en een eigen doelpunt.
De 2e wedstrijd tegen v en v ’68’ werd met 1-0 gewonnen match winnaar Henk Jan. Trots op de toppersss��������
Dennis Vinke

Tzum VR1 – SDS VR1
SDS VR1 hat sneon16-1-2016 oefene tsjin Tzum VR1. De einstân wie 3-8 en der wiene doelpunten fan Jeska (4), Amarins, Hester, Nynke en Titske. 

E1 sealkompetysje yn Grou
E1 moast hjoed wer oantrede yn de sealkompetysje en dat moast tsjin Frisia en Easterlittens. 2 man thús litten, Ate en Pieter oars wat te drok mei it wisseljen en dat komt it spul net ten goede. De earst wedstriid tsjin Frisia en die hiene der al 1 wedstriid opsitten en wûn, dik…… Sij wiene dus waarm.

E1 lâns de kant mar efkes waarm drave, rek en strek ûnder lieding fan Anneke, dy’t sels ek dapper mei trainde. Op de earst wat bleke winterkopkes, kaam wer wat kleur en doe koene we dan ek los. Foarof hiene we as taktyk meijûn, wat efteryn hingje en de oaren it spul meitsje litte.

Der sieten bij Frisia 2 hiele handige spilers bij dy’t net in protte romte ha mochten. SDS starte mei 3 efteryn, Gjelt, Niels en Sjirk en foaryn Redmer en Yke, Milan op goal en Sije earst op wissel. SDS liet Frisia ,sa as ofpraten, it spul meitsje en dan troch snel de bal yn te spyljen nei de 2 spitsen gefaarlik wurde. De 2 handige spilers fan Frisia waarden útskakele troch Niels en Sjirk troch goed foarút te ferdedigjen en op de rjochter kant kaam Gjelt sa hieltyd frij dy’t snel de beide spitsen oanspile.

SDS wie gefaarlik en skoarde eins 3 klear út in rebound troch goed oanslúten fan Redmer, Sije en Gjelt. Yke hie faak de oanfallende aksje en beide oare hearen makken de goals. Redmer 1-0, Gjelt 2-0 en Redmer wer 3-0. Milan stie hiel best te keepen en hat der seker 1 100% goal út hâlden!
 
2e wedstriid tsjin de koprinner Easterlittens. Dizze mannen hawwe in solide team en spylje goed sealfuotbal. Ek hjir hie SDS de selde taktyk. Dit pakte goed út. Dizze wedstryd Yke op goal en hij hat der seker 3 goals úthalden. Easterlitten hie 70% balbezit mar krige de bal der net yn. SDS hie der neffens wol 7 counters welke 100% goals wêze moatten hiene, mar 2 goals is ek genoch! Beide goals troch de keeper fan de earste wedstriid, Milan! Mannen komplimenten hoe’t jimme dizze wedstriiden spyle hawwe! Nije wike wer, we steane op plak 1 mei 12 punten, 14 goals foar en mar 1 tsjin!
 
Grutske coaches, Anneke en Folkert