SDS 1 – SDS 75 jeugdleden mei it jubileumfeest

Yn it Friesch Dagblad
18 juli 2022
Ald-SDS 1 – âld-Nijland 1 mei it jubileumfeest
24 juli 2022

Yn de rêst fan âld-SDS 1 – âld-Nijland 1 op freed 2 septimber mei it jubileumfeest fan SDS sil der in spesjale wedstriid plakfine tusken 75 jeugdleden fan SDS en SDS 1.
Dit belooft in grut spektakel te wurden.
De wedstriid sil in kertier duorje.
Foar de bern kin de jûn sawisa al net stikken, want sy krije in spesjaal jubileumsjurt wat sy hâlde meie en nei de wedstriid krije sy ek noch limonade en patat. Dan moat it sjurt earst mar wer efkes út 😉


SDS 1 sil dizze wedstriid yn de nije (jubileum)sjurts spylje. Hjir geane se de kompetysje ek mei yn: