SDS 1 freed nei Hidaard

SDS League: Igor nimt opsje op titel!
5 mei 2011
Weppers freed 6-5
5 mei 2011

It trainen fan SDS 1 giet jûn net troch.

As tarieding op de kreaker tsjin Be Quick Dokkum sille we freedtejûn om 19.00 oere traine yn Easterein.

 

De folgjende spilers ferwachtsje wy:

1.       Feiko

2.       Feite

3.       Erik

4.       Jacob

5.       Jelmer

6.       Anne

7.       Dirk-Yde

8.       Ewout

9.       Redmer

10.   Arjan

11.   Marten

12.   Tsjipke Klaas

13.   Kristian

14.   Henk

15.   Mark

16.   Harm

17.   Jacob Klaas

Groetnis,

Lieding SDS 1