Samir Tawafra folgend seizoen trainer SDS 2

Tjalke Pander ferstoarn
11 mei 2022
Weppers tongersdei 12-5-2022
12 mei 2022

It bestjoer fan SDS is der tige wiis mei dat sy foar SDS 2 foar folgend seizoen in enthousiaste trainer fûn hawwe yn de persoan fan Samir Tawafra.
Samir wennet yn Wurdum en wie hjirfoar û.o. trainer by sc Berlikum Vr.1, Wykels-Hallum JO17 en JO19, Blauw-Wit 3, assistint by Blauw-Wit 2, vv Beetgum Vr.1, Ureterp JO17 en MO19, DFC Vr.1 en MO19 en WWS jeugd en froulju.
Wy sille ynkoarten Samir wol gauris op it sportpark bewonderje kinne.