Robert Hoekstra nimt ôfskied

Jeugdnijs
6 juni 2004
Wepperkes -snein-
6 juni 2004

Ôfrûne freed hat Robert Hoekstra ûnder it genot fan in pilske mei de A-junioren by him thús, ôfskied nommen as trainer fan ‘e A-junioren. Robert hat dit no 3 jier dien. Om ’t hy al mei al ek al wer sa ’n 10 jier trainer is by SDS, krige hy út hannen fan jeugdfoarsitter Jappie Wijnia in SDS-klompke as ôfskiedskado. Robert hopet folgend seizoen wer fuotbalje te kinnen. Fan de A-junioaren sels krige Robert it prachtige nije gile út-shirt fan Ajax kado. Dizze woe Robert altiten al hawwe.


Robert kriget de SDS klomp fan Jappie Wijnia en is der dúdlik wiis mei.

Alle A-junioaren wienen der hast wol.

In donker hoekje

It smakke wol goed by Robert

Jelte de Boer wie der net. Hy hat Pinkstermoandei in lyts ûngemakje hân en hie noch altiten wat lêst. Hy laket op it heden “as in de Boer sûnder gebit”.
Hoe dit sa kommen is kinne jimme lêze en sjen op www.sabetocht.nl