Programma sneon 25-1

Weppers freed 24-1
24 januari 2014
Weppers snein 26-1
25 januari 2014

Programma 25-1
Der steane hjoed twa wedstriden op it fjild op it programma. SDS 1 spilet om 14.30 foar de kompetysje thús tsjin TOP ’63. SDS 2 oefent om 14.30 út tsjin Scharnegoutum ’70 1.

SDS-sealtoernoai
Foar de A-junioaren, sealfuotballers en senioaren is der jûn it jierlijkse SDS-sealtoernoai. Eltsenien wurdt fanôf 18.30 yn de sporthal ferwachte sadat der om 19.00 in begjin makke wurde kin.

Opjaan
Jim kinne jim
hjir noch opjaan foar it SDS-sealtoernoai oan ’t 13.00. Mochten der dêrnei dochs noch lju wêze dy ’t harren net opjûn hawwe, mar dochs graach meidwaan wolle dan moatte sy efkes kontakt opnimme mei de wedstrydlieder fan jûn: Durk Okkema: till. 333005.

Prizen
Murks Slagerij hat wer alderaardichste prizen gearstald foar de winners jûn. De muoite wurdich om efkes mei te dwaan liket ús.

SDS F1 hat sealfuotballe
SDS F1 hat fannemoarn al sealfuotballe:
Jongens SDS F1 wonnen vanmorgen 3-1 van FVC F2 en speelden 1-1 tegen Frisia F5 in Rengers sporthal
Ernst Zonneberg