Evenementen in november 2022

Seleksjes SDS 2,3,4 en 5 moarn.
18 maart 2005
Wepperkes -sneon-
19 maart 2005

Hjir de fermoedelijke opstellingen fan SDS 1 en Nijlân 1 foar de derby fan moarn.

SDS 1:
Remco Brouwer
Wichard Deinum Floris Hiemstra Kees Adema
Jacob-Klaas Haitsma
Mark Postma Feite de Haan Harm Stremler
Tsjipke Klaas Okkema
Robert Sybesma Hendrik de Jong
Wissels:
Henk Postma
Gert-Jan Hiemstra

Nijland 1:
M. van der Kamp
 R.Sybrandy    Hein Damstra   A.F. de Boer   E.Altenburg
R. Hoekstra
G. Koolmoes
U.Osinga  E. Woudstra
W. Boonstra
D. Posthuma