Wepperkes -sneon-

Opstellingen SDS en Nijlân
18 maart 2005
Utslaggen sneon
19 maart 2005

Fan de Skoalleseize

SDS,
We binne hjoed al efkes oer de fjilden west en it liket goed, fanne wike hawwe wy alles nog efkes rolje litten troch Leanbedriuw Okkema om de fjilden sa yn optimale kondisje te hawwen foar “de sneon”. Ek it waar sil moarn meiwerke dus op nei in moaie fuotbaldei. 
Bestjoer Stichting Sportfilden “Skoalleseize”

Net ferjitte!
Dirk-Yde Sjaarda wol yn Skotlân graach op de hichte hâlden wurde fan it ferrin fan SDS-Nijlân. Eltsenien kin him op de hichte hâlde fia nûmer 06-54385633.

Rentree
Nei jierren fan blessueres en herstel hopet Durk Okkema fanmiddei wer efkes te fuotbaljen. Hy traint al in tiid mar doarde it op sneon noch noait oan. Durk is fanmiddei te bewûnderjen by SDS 4. Sy spylje om 13.15 oere thús tsjin Zeerobben 4.

Grutsk
De meast grutske man fan Ljouwert is dit wykein âld-SDS-trainer Henk Buning. Syn beide soanen(Jan Hendrik en Anton) steane sneon yn de basis fan Blauw-Wit 1 tsjin QVC.

Clublogo’s
Wy krigen noch ferskeidene mailtsjes oer ús “clublogokwis”.
-S
icco het nou 31 nei goed prutsen.
-Beste sds, mijn vader heeft het spelletje van die uefaclubsbadgesook gedaan,en heeft ze alle 100 gevonden !! 😀
wou ik even melden groeten anke marije pompstra.

-Hoi, ik kaam ta 51
groeten Sybren Wesselius.
– Nog meer pielt het sicco nou 35 goed
en dat embleem is van portsmouth (Sicco)
Klik hjir foar alle goeie antwurden. De moeilijkheid siet him sa as jimme sjogge ek yn de spelling fan de clubnammen.
 Dit clublogo is net fan Fenerbahce of Besiktas mar fan (goed zo, Sicco!)……….Portsmouth!?

Hinke 40!
Inkelde wiken lyn waard Hinke Kuiper 40 jier. Dit mocht fansels net ûngemerkt foarbygean en by Hinke wie it dan ek grut feest. Neffens hearen en sizzen hie âld-keeper fan SDS Marco Reynhoudt him bezig hâlden mei de fersiering om ’t hûs.