Seleksjes SDS 2,3,4 en 5 moarn.

Wepperkes -freed-
18 maart 2005
Opstellingen SDS en Nijlân
18 maart 2005

Hjir de seleksjes fan alle SDS-senioaren moarn. Jûn kinne jimme hjir de opste,llingen fan SDS 1 en Nijlân 1 besjen.

Twadde: Marten, Jan-Simon, Anne, Tsjeard, Skelte, Ruurd, Stefan, Robert, Syb, Pieter, Dennis, Harm-Auke, Arnold, Willem.
 
Tredde: Wouter, Lieuwe, Jappie, Sjoerd, Ronny, Jeroen, Jan, Douwe, Gerlof, Anco, Jentje, Jacob-Sjirk.
 
Fjirde: Evert(c), Ids, Bertus, Sipke, Eddie(helft), Ype, Stoffel(wit it noch net), Durk, Jelle, Ype, Folkert-Rients, Dak.
 
Fiifde: Dothinga, Groenveld, de Haan, Hoek, Hoekstra, Hofstra, de Jong, Joustra, Posthumus, Veenstra, v.d. Valk, v.d. Weij, Dijkstra.

Wa binne der net? 
Jeroen: Lêst fan de rêch, moat foar foto’s.
Frank: Op it stutbonkje fallen.
Baantjer: Op Amelân te aaisykjen.
Jos: Aaisikers fange.
Aant: Foto’s en ferslach SDS-Nijlân meitsje.
Gerrit H: Gitare
Gerrit T: Hast ryp foar in heltsje.
Auke Buck: Skythakken.
Dirk-Yde: Sit by de tillefoan yn Skotlân.
Lieuwe van de Burg: Moat earst oan it klimaat wenne.