Evenementen in november 2022

Wa fynt it earste ljipaai?
18 maart 2004
Wepperkes (freed)
19 maart 2004

In drege fergadering hienen de lieders tongersdeitejûn. Meastentiids hawwe sy it dreech om ’t sy te min man hawwe foar de sneon. Eltsenien bellet op it lêst noch ôf. Dizze kear is it allegear wat oars. Eins is eltsenien by it 1e en 2e fit en de oare teams meie wat dat oangiet ek net klaaie. Der sille sels minsken ôfbelle wurde moatte om ’t de dug-outs oars te lyts binne. Hjir binne de selksjes sa at it no stiet foar SDS 1 en 2.

Earste:  Wichard, Feite, Tseard, Gert-Jan, Jan-Simon, Hendrik, Tjipke-Klaas, Marco, Broer-Wiebe, Robert, Durk-Yde, Anne, Harm.
 
Twadde: Skelte, Jeroen, Marten, Jacob-Klaas, Auke,Gerrit, Pieter, Stefan, Donny, Syb, Henk, Frank, Gerrit, Willem, Jos.

Behang plakke: Floris
Blesseard: Net ien of miskien Robert?
Krekt blesseard west: Dennis.