Oanpaste seleksjes SDS 1 en 2

Wepperkes(sneon)
12 maart 2004
Utslaggen 13 maart
13 maart 2004

Sa at wy al tochten binne de seleksjes fan SDS 1 en 2 justerjûn al wer wat oanpast. Tsjipke Okkema bliket net fit genôch te wêzen om te fuotbaljen fanmiddei. Hy hat noch te folle lêst fan de harsenskudding dy ’t hy tiisdei op trainen oprûn hat. Stefan van Krimpen fan SDS 2 giet mei as syn ferfanger. SDS 2 nimt, at hy fit genôch is, Frank Rypma mei as ferfanger fan Stefan. Hjir de oanpaste seleksjes.

Earste: Skelte, Wichard, Feite, Jacob-Klaas, Tseard, Gert-Jan, Floris, Hendrik, Marco, Broer-Wiebe, Durk-Yde, Anne, Harm en Stefan.
 
Twadde: Jeroen, Marten, Auke, Gerrit, Jan-Simon, Pieter, Donny, Syb, Henk, Robert, Gerrit, Willem, Jos en Frank(?).
 
Blesseerd: Dennis.

 Stefan van Krimpen giet hjoed mei it 1e mei nei Hallum.