Weppers tiisdei

Weppers moandei 5-9
4 september 2016
Weppers woansdei 7-9
7 september 2016

Nije wepside
Wij wolle net langer wachtsje mei de nije side. Sommige kompetysjes binne al los, oaren begjinne de
kommende wike en dat betsjut dat wij in start meitsje moatte. Oersette nei nij is spannend en it wie in tiidrôvend kluske, hawwe wij erfaren.  Der is hiel wat mei oergongen fan âld nei nij, mar in tal fan saken moatte noch in plakje krije.  De kommende tiid sille der dan ek noch tal fan oanpassingen plakfine, mar wij binne al bliid mei wat er no stiet;  sjoch mar ris bij it kopke “Fuotbal” , in prachtich oersicht fine wij fan alle teams en alle spilers.

Wedstriden troch de wike
Jûn meie de fammen fan SDS MO15-1 om 18.30 oantrede tsjin sc Franeker MO15-1.