Noch ien kear……..

Ut- en ferslaggen sneon 8-11
6 november 2014
Weppers snein 9-11
8 november 2014

Noch ien kear…..
Moandeitejûn sil de rie fan de gemeente Littenseradiel in beslút nimme oer it foarstel fan it kolleezje om jild út te lûken foar in keunstgersfjild op de Skoalleseize.  Moandei falt de beslissing.
It is goed om noch ien kear as SDS sjen te litten dat it needsaaklik is en dat wij it ek graach wolle.
Moandei dus allegear nei it gemeentehûs om dêrmei it belang te úterjen. De gearkomst begjint om 19.30 oere

It foarstel oan de rie sjocht der sa út

Kunstgrasveld Easterein
In uw vergadering van 17 februari jl. heeft u ons gevraagd in overleg te treden met Stichting De
Skoalleseize over de mogelijkheden voor realisering van een kunstgrasveld in Easterein.
Dit overleg heeft plaatsgevonden op 21 maart 2014 met als resultaat een aanvulling op het
eerder ingediende projectplan.
De aanvulling omvat een besparing door het schrappen van kosten voor o.a. de
terreinverlichting en het niet aanleggen van een wedstrijdveld achter de sporthal en een
verhoging van de eigen inbreng (zelfwerkzaamheid en financiële middelen).
Bespaard wordt een bedrag van € 116.055.
De geraamde kosten komen in de nieuwe opzet op € 689.881
De bijdrage van de Skoalleseize op € 277.220
Van de gemeente wordt een bijdrage gevraagd van € 412.661
Op 17 februari jl. is een bedrag beschikbaar gesteld van € 250.904
De Skoalleseize vraagt derhalve een aanvullende bijdrage van € 161.757
 ========
Voorgesteld wordt om deze bijdrage te dekken via een bijdrage uit de Algemene
bedrijfsreserve.

De hiel agenda sjocht der sa út.