Nijjiersgearkomst/snertrin 2015

Weppers woansdei 3-12
3 december 2014
Weppers tongersdei 4-12
4 december 2014

Op sneon 3 jannewaris is der wer de jierlijkse SDS-nijjiersgearkomst. Foar dizze gearkomst hawwe wy fansels wer de tradisjonele snertrin foar eltsenien dy ’t SDS in waarm hert tadraagt. Der sil sawol in route útlein wurde foar rinners as hurdrinners.

De rest fan it programma wurdt letter bekend makke of bliuwt in ferrassing………..