Nije trainer (4)

SDS 1 seal ferliest
27 november 2003
Nije trainer (5)
28 november 2003

Wy kinne wer twa potensjele trainers op ús listje sette. Riemer Kooistra (Broekster Boys) wurdt tipt as gegadigde. Ek âld-SDS-trainer Klaas Dijkstra (no CSL) wurdt neamd. Wy sette se derby.

Hjirûnder it hiele listje:
* Riemer Kooistra (no Broekster Boys)
* Klaas Dijkstra (no CSL)
* Klaas Westra (no Harkemase Boys 2)
* Sjoerd Jan Eppinga (no Harkemase Boys 1)
* Lykle Bleekvelt ( no Ouwe Syl)
* Jan Ydema (no LSC)
* Wichard Deinum (no spiler SDS 1)
* Roel Hogeveen (no Balk)
* Johnny Nota (no Zeerobben)
* Marco Hoekstra (no SDS 2)
* André Semponius (no Nijlân)
* Frans Nijholt (no SC Joure 2)
* Gerlof Kootstra (no Opeinde)
* Eric Schuitemaker (no Creil)
* Johan Neeskens (no NEC)

Wa moat it fan jim wurde? Der binne fêst noch mear gegadigden. Mail it ús!

Der wurdt sein dat de earste sollisitanten dizze wike al op gesprek west binne. Wy binne benijd at der minsken fan ús listje by sieten.