Nije trainer (5)

Nije trainer (4)
27 november 2003
Wepperkes
28 november 2003

Wy hawwe heard dat der yn Easterein nei informeare is at der ek moaie froulju wenje. Dúdlik is dus dat Fritz Korbach wol earen hat nei SDS te kommen. Wy skriuwe him derby.

Juster baarnde der al gau ljocht yn de kantine. It like der op dat der sollisiteare waard. Út sear betroubare bron hawwe wy fernaam dat Jan Ydema (no LSC) hjir sinjaleare is. Hy stie al op ús listje.

Hjirûnder it hiele listje:
* Fritz Korbach
* Riemer Kooistra (no Broekster Boys)
* Klaas Dijkstra (no CSL)
* Klaas Westra (no Harkemase Boys 2)
* Sjoerd Jan Eppinga (no Harkemase Boys 1)
* Lykle Bleekveld ( no Ouwe Syl)
* Jan Ydema (no LSC)
* Wichard Deinum (no spiler SDS 1)
* Roel Hogeveen (no Balk)
* Johnny Nota (no Zeerobben)
* Marco Hoekstra (no SDS 2)
* André Semponius (no Nijlân)
* Frans Nijholt (no SC Joure 2)
* Gerlof Kootstra (no Opeinde)
* Eric Schuitemaker (no Creil)
* Johan Neeskens (no NEC)

Wa moat it fan jim wurde? Der binne fêst noch mear gegadigden. Mail it ús!

Der wurdt sein dat de earste sollisitanten dizze wike al op gesprek west binne. Wy binne benijd at der minsken fan ús listje by sieten.