Nije trainer (16)

Nije trainer (15)
13 december 2003
Redaksje op wurkbesite
13 december 2003

Der is noch altiten neat bekind. Underwilens is it geduld fan de Bunnikside op. Sy wolle net mear wachtsje op in Johan of Johnny of Klaas, of wa ek mar.

Sy hawwe it bestjoer witte litten dat se in eigen kandidaat nei foaren skowe. De nije kandidaat hat ús witte litten dat hy syn taktysk konsept foar de earste kommende twa jier al klear hat. Justerjûn hat er dy yn de bar fan lieder Brouwer presinteard. De balken kamen goed fan pas.

Wy stelle jim foar: mister Bunnikside en syn taktyk.