Nije trainer (15)

Alles ôflast.
13 december 2003
Nije trainer (16)
13 december 2003

Fia ynternet krije wy noch ferskillende oanmeldings binnen om haadtrainer fan SDS 1 te wurden. Ik moat sizze dat sommigen gjin rare CV hawwe. Ik wit allinne net at sy noch in kâns meitsje. Wy hawwe fernommen dat de nije trainer al bekend is. SDS koe him noch net berikke en derom meie wy it noch net sizze. Oansjoen alles hjoed hast ôflast is, sil der hjoed al thús wêze. Wy ferwachtsje dan ek dat wy jûn of moarn hjir de primeur melde meie.

Hjir dochs noch ús listje:

Hjirûnder it hiele listje:
* Johnny Nota (no Zeerobben)

* Lykle Bleekveld ( no Ouwe Syl)
* Wichard Deinum (no spiler SDS 1)
* Andre Onclin (no Heerenveense Boys)
* Hank Hornstra (no Workum)
* Gerlof Gerlofsma (no Tsjom)
* Riemer Kooistra (no Broekster Boys)
* Klaas Dijkstra (no CSL)
* Sjoerd Jan Eppinga (no Harkemase Boys 1)
* Roel Hoogeveen (no Balk)
* Gerlof Kootstra (no Opeinde)
* Eric Schuitemaker (no Creil)
* Johan Neeskens (no NEC)
* Rene VanderEyken (Twente)

Wa moat it fan jim wurde? Der binne fêst noch mear gegadigden. Mail it ús!