Nije teamyndielingen jeugd (famkes)

Nije teamyndielingen jeugd (jongens)
19 juni 2017
Simmerstop
19 juni 2017

Hjir dan ek de foarlopige teamyndielingen fan de famkes!

De teamyndielingen binne makke mei help fan de trainers, lieders en ferskeidene jeugdkoördinatoren.
Mochten der fragen wêze dan mei dat by ús jeugdfoarsitter Tjerk van der Pol (foarsitter-jeugd@vv-sds.nl) .
Wy binne noch dwaande om foar inkelde teams lieders en trainers te finen.
Sa moatte wy ek noch in trainer hawwe foar JO19-1.
Mochten jim ien witte lit it ús dan witte.

SDS MO17

Anna Herder
Benthe Anne Okkema
Esther Eems
Femke Terpstra
Fenna Boer
Froukje Altenburg
Ilse Schuijff
Ilse Dijkstra
Jikke Schaar
Krinz Hoitema
Marije Wiersma
Marit Tineke Albada
Marrit Hiemstra
Petra Koopmans

SDS MO15

Anieke Koenen
Emma Walstra
Femke Heeringa
Jente Mare Zonnenberg
Larissa Eupper
Marije Rijpma
Minke Hoekstra
Nynke vd Eems
Nynke Jager
Renske Walstra
Sietske Rommy Nijdam
Sigrid Meer
Silke Tolsma

SDS MO13

Berber Visser
Doutsen Porte
Grace Odier
Judith van der Weerdt
Lisa Koenen
Mare Diever
Menna van der Woude
Minke Postma
Prajita Chhetri
Rixt van der Schaar