Nije teamyndielingen jeugd (jongens)

Vacature trainer SDS JO19
13 juni 2017
Nije teamyndielingen jeugd (famkes)
19 juni 2017

Hjir dan de foarlopige teamyndielingen fan de jeugd (jongens).
Dy fan de famkes komme fannemiddei!

De JO15 wurdt ynskreaun as ST. SDS-Nijland.
Dizze teamyndielingden wienen klear, mar no ’t de KNVB net mei in JO14-kompetysje komt wurdt it wer oars.
Dizze teamyndielingen komme dus letter.

De teamyndielingen binne makke mei help fan de trainers, lieders en ferskeidene jeugdkoördinatoren.
Mochten der fragen wêze dan mei dat by ús jeugdfoarsitter Tjerk van der Pol (foarsitter-jeugd@vv-sds.nl) .
Wy binne noch dwaande om foar inkelde teams lieders en trainers te finen.
Sa moatte wy ek noch in trainer hawwe foar JO19-1.
Mochten jim ien witte lit it ús dan witte.

Inkelde lieders en trainers moatte noch SDS-spullen ynleverje by Klaas de Haan!
Doch dit asjeblyft foar woansdei!

SDS JO19-1

Arnout Meijer
Bote Altenburg
Grietzen Gaastra (allinnich traine)
Hans Bootsma
Inne Heerma
Jurjen Tacoma
Kees van der Horst
Luuk Schaar
Niels Hazewindus
Robin Weg
Solomon Hoop
Steven Vellinga
Wesley van de Wint
Wierd Hofstra
Wytse Yntema
Yward Zijlstra

SDS JO17-1

Anco Bervoets
Douwe-Jan Vellinga
Eeltsje Bootsma
Hendrik van der Eems
Johannes Sijbesma
Kent van der Schaar
Kevin den Haan
Luka Weg
Mark Klijnsma
Sietze Marten Stoffelsma
Sjoerd de Boer
Stan Korbach
Steven van der Pol
Tjitse Postma
Wiltsje Aardema

SDS JO17-2

Aiso Agricola
Almer Haagsma
Bartle Postma
Dirk Breeuwsma
Gerrit Gaastra
Giel Koenen
Jeffrey van der Werf
Jorrit Engelsma
Lars van Lelyveld
Merijn Petra
Michael van der Weg
Ruerd Andringa
Tjerk Ebbinge
Wessel Schraa

SDS JO16-1

Bauke Stremler
Ynze Sybren Leyenaar
Stijn Schildkamp
Eljer Wiersma
Remco Abma
Gerben Gerbrandij
Marc Janssen
Menno Brunia
Ruben Fennema
Halbe-Willem Overal
Tom Wijnia
Jente Woude
Tristan Hiemstra
Michiel Zuidema

De teamyndielingen fan JO15-1, JO15-2 en JO15-3 komme efkes letter no ’t de KNVB net mei in kompetysje foar de JO14 komt.

SDS JO13-1

Bartele Bouma
Gjelt Kempe
Jesmer Zonnenberg
Milan van der Weg
Niels van Lelyveld
Niels Terpstra
Pieter van der Valk
Raymond Terpstra
Ruben Orsel
Tiemen Groothof
Timen de Boer
Tobias Jellema
Tom Wander
Yke Gaastra

SDS JO13-2

Berend Santema
Jalko Tanja
Jelle Bouma
Jenno Walstra
Jesper Paauw
Jesse Fennema
Jesse van Krimpen
Jildert Hiemstra
Jochem Postma
Jorrit van der Velde
Nelson Liam Frankena
Ridzert Veldman
Stern Kok
Sybo Wiersma

SDS JO11-1

Jelle Tiede Vellinga
Johan Gaastra
Jorn Hiemstra
Jorrit Stap
Luuk Meijer
Pieter Bouma
Pieter Wiersma
Sietze Bouma
Tsjalling Bouma

SDS JO11-2

Auck Dijkstra
Bram Veenje
Jesse Hoitema
Jorrit Stenekes
Jort Hiemstra
Philip Eupper
Rients Klein Swormink
Sytze Bouma
Wouter Boschma

SDS JO10-1

Daniel Jochum Veenstra
Geert-Jan Diever
Herman Vinke
Jegor Postma
Noor Ende, van den
Sibrand Stremler
Tygo Zijlstra
Wiebren Tjitte Tamminga

SDS JO10-2

Corrie Ymkje Altenburg
Dena Walstra
Hessel Abels
Marijn de Groot
Melle Smit
Sander Velzen
Sjoerd Andringa
Sjoerd Galema
Tjeerd-Jan Greidanus

SDS JO9-1

Evan de Jong
Jarno vd Weij
Niek de Haan
Sander Vriesema
Sven de Haan
Wytse Johannes Breeuwsma

SDS JO9-2

Hille vd Valk
Julian Jellema
Lars Steehouwer
Reinder Bootsma
Sjoerd Breeuwsma
Tjeard Witteveen
Zenn Hoitinga

SDS JO8-1

Fimme de Boer
Julia Eva Jilderda
Mark Hoekstra
Rudmer Jesse Joustra
Sybrecht Overal
Willemijn Maurits
Yorick Visser