Nije SDS-sokken.

Wepperkes -tiisdei-
1 augustus 2005
Pc-Wepperkes
3 augustus 2005

Kommend seizoen binne der SDS sokken te keap yn maat 28 oant en mei 48.

 

De sokken koste €9.00 p/p.


Hooplik binne sy op tijd binnen en kinne jo de sokken op sneon 3 september yn de kantine keapje.

 

Je kinne de sokken no al per mail bestellen by Enne. Dit is syn mailadres: 

ennebruinsma@wanadoo.nl

 

Nei 3 septimber binne se te keap bij Tineke Vink

                                                 De Singel 30a

                                                 Easterein

                                                 0515-333134

                                                 famviea@hetnet.nl
Dit wurde de nije sokken:


No mei der seker net mear mei ôfsakke sokken spile wurde??