Net nei Praag

SDS 5 bekert fierder
24 november 2003
SDS 1 seal noch boppe-oan
25 november 2003

It reiske nei Praag giet net troch. Dizze priis yn ‘e Grutte Clubaksje is fallen op nûmer 0714673. Binnen SDS binne de lotten 0714726 o.e.m. 0715075 ferkocht. Wy falle dus krekt bûten de prizen. Wol moat der 3 minsken wêze die ’t 5 euro wûn hawwe. No hoopje ik mar dat sy dan mar ien lot kocht hawwe dan koe it dochs noch út. Wy hoopje dat wy oan it ein fan it seizoen wat mear prizen pakke.

P.s. Immie Kamstra bedankt foar de ynformaasje.