Neikompetysje 3e/4e-Klasse

Skrikkelweppers
29 februari 2016
Weppers woansdei 2-3
1 maart 2016

As SDS 1 13e of 14e wurdt yn de kompetysje dit seizoen dan degradeare sy streekrjocht nei de 4e-Klasse, mar wat bard der as sy 11e of 12e wurde?
Wy hawwe de KNVB om ynformaasje frege oangeande de neikompetysje tusken de 3e en de 4e Klasse fan dit seizoen. It liket wat in yngewikkeld ferhaal, mar úteinlik falt it ta:


ZATERDAG:
De nummers 11 en 12 van de 3e klasse A t/m D spelen samen met de 12 periodekampioenen van de 4 e klasse A t/m D voor in totaal 8 plaatsen in de 3e klasse. 1 e ronde nacompetitie: De per poule twee periodekampioenen die in de 4e klasse A, B, C en D als laagste en voorlaagste zijn geëindigd in de eindstand van de reguliere competitie, spelen (uit en thuis) volgens een vastgesteld schema voor 4 plaatsen in de 2e ronde. De winnaars plaatsen zich voor de 2e ronde; de verliezers blijven in de 4e klasse.

Ronde 1 – zat 21 mei 2016 Return – din 24 mei 2016
1 Laagste PK 4A – Eén na laagste PK 4B Eén na laagste PK 4B – Laagste PK 4A
2 Laagste PK 4B – Eén na laagste PK 4A Eén na laagste PK 4A – Laagste PK 4B
3 Laagste PK 4C – Eén na laagste PK 4D Eén na laagste PK 4D – Laagste PK 4C
4 Laagste PK 4D – Eén na laagste PK 4C Eén na laagste PK 4C – Laagste PK 4D

2e ronde nacompetitie:
De nummers 11 en 12 van de 3e klasse A t/m D, de hoogst geëindigde periodekampioen in de 4e klasse A, B, C en D alsmede de winnaars van de 1e ronde spelen (uit en thuis) volgens een vastgesteld schema voor 8 plaatsen in de 3e klasse van het zaterdagvoetbal. De winnaars plaatsen zich voor de 3e klasse zaterdagvoetbal, de verliezers plaatsen zich voor de 4e klasse.

Ronde 2 – zat 21 mei Return – zat 28 mei
Nr. 12 3A
– Hoogste PK 4A Hoogste PK 4A – Nr. 12 3A
Nr. 12 3B – Hoogste PK 4B Hoogste PK 4B – Nr. 12 3B
Nr. 12 3C – Hoogste PK 4C Hoogste PK 4C – Nr. 12 3C
Nr. 12 3D – Hoogste PK 4D Hoogste PK 4D – Nr. 12 3D

Ronde 2 – zat 28 mei Return – zat 4 juni
Nr. 11 3A – Winnaar wedstrijd 1 Winnaar wedstrijd 1 – Nr. 11 3A
Nr. 11 3B – Winnaar wedstrijd 2 Winnaar wedstrijd 2 – Nr. 11 3B
Nr. 11 3C – Winnaar wedstrijd 3 Winnaar wedstrijd 3 – Nr. 11 3C
Nr. 11 3D – Winnaar wedstrijd 4 Winnaar wedstrijd 4 – Nr. 11 3D

Foar SDS betsjut it dat as sy 11e wurde dat SDS op sneon 28 maaie thús tsjin de winner moat fan de wedstryd tusken “de leechste Perioadekampioen yn 4A” – “de leechste Perioadekampioen yn 4B”. Op sneon 4 juny is dan de weromwedstryd. De winner giet nei de 3e-Klasse, de ferliezer nei de 4e-Klasse.

As SDS 12e wurdt dan moat SDS op sneon 21 maaie thús tsjin de heechste Perioadekampioen yn 4A en op 28 maaie út. De winner giet nei de 3e-Klasse, de ferliezer nei de 4e-Klasse.