Mini-League

Weppers snein 15-9
14 september 2013
Ferry Duipmans is stoarn
16 september 2013

Dit seizoen is der in nij fenomeen binnen vv-SDS, de mini-league.

Dizze mini-league is foar earste jiers F-pupillen.
Yn teams fan 4 à 5 spilers wurde der op in fjirdepart fuotbalfjild twa wedstriden spile fan 15 minuten. Elke wike wurde der oare teams gearstald. De spilers kinne yndividueel punten score. Dizze wurde wilens it seizoen byhâlden sadat der oan it ein fan dizze kompetysje in klassement opmakke wurde kin.  
 
Wêrom dizze mini-league:
 
* om de fjildbesetting op de sneonen te ûntlêsten . Troch de flugge ledengroei wurdt it hieltyd lestiger om elkenien spilje te litten op de fuotbalfjilden.

* der wurdt spile yn teams fan 4 of 5 spilers. Hjirtroch komme de spilers faker oan de bal,  sadat se flugger foarútgong boeke.
   
* de spilers kinne alfêst wenne oan it spiljen yn wedstryd ferbân 
 
Nei elke wedstryd mail ik jim it tuskenklassemint. Sadat de spilers op’e site lese kinne hoe at se der foar steane.
 

Naam

14-09

Stern Kok

3

Jesper Pauw

3

Jan Bootsma

6

Yke Gaastra

3

Niels Terpstra

6

Berend Santema

3

Wiebren Tamminga

0

Larissa Eupper

a

Jelmer Abels

0

Jesse van Krimpen

3

Bartle Bouma

6

Remon Terpstra

3

Tom Wander

3

Rutger Altenburg

0

Phillip Eupper

a

Tobias Jellema

6

Johan Gaastra

0

Jesse Fennema

3

Niels v Lelyveld

0Dankjewol!

Tsjipke