Weppers snein 15-9

Ut- en ferslaggen 14-9
12 september 2013
Mini-League
16 september 2013

Tasizzing
Dit stie yn it moaie ferslach fan Jorrit Hofstra fan B1:
Voor de wedstrijd kregen we een peptalk van Remco die luidt ” als jullie winnen maak ik al jullie voetbalschoenen schoon” dus we wisten wat ons te doen stond.

Resultaat

It mei dúdlik wêze: B1 wûn en Remco hie in leuk putsje.

Opstelling

En Remco is in echte trainer, hij is no al wer dwaande mei de folgjende wedstriid en makke alfêst de opstelling foar nije wike…..sûnder doelman sa te sjen.

Doelpunten
Wij hiene de doelpuntenmakker fan SDS 2 noch net oanjûn: Ayanle makke alle trije doelpunten.

Eamelje
Willen alle A’s hun mailadres sturen naar ; boudewijn64@hotmail.com
Dit ivm het te verkrijgen “rijschema competitie”.
Voor komende zaterdag zijn de chauffeurs ; Almar, Pieter S, Allert, Bouke.
 
Boudewijn.

Fytspaad
Freedtemiddei waard it Efkes Baljen oerpleatst fan Wommels nei Easterein. Dus gie Aant op de fyts nei Easterein. Sa healwei kaam hij Marco Haagsma en soan tsjin. Dy dogge ek regelmjittich mei oan it Efkes Baljen. Se groetsje elkoar en Aant tinkt noch “Marco seach der net echt út as giet der nei it fuotbaljen, dus hij sil wol winkelje yn Wommels.”
Marco sjocht Aant, seit ek hoi en tinkt: “Aant is der hjoed dus net, dy giet seker winkeljen yn Easterein.”
Krekt bij Easterein sil ek Wouter Hylkema nei Wommels en hij hat it trainingspak oan en Wouter sjocht gelyk yn dat hij dus de ferkearde kant útgiet.
Marco en soan hiene de warming up al hân doe’t se in 20  minuten letter wer yn Easterein oankamen bij it sportpark. De prestaasjes hiene der net ûnder te lijen.

Letter mear