Meinte Sixma tournoai tige slagge

SDS 1 seal wurket oan it doelsaldo
16 oktober 2003
Traine
17 oktober 2003

 It Meinte Sixma Tournoai is tige slagge. 88 SDS pupillen spilen yn in fjouwer tsjin fjouwer kompetysje in fjouwer leeftiidsklassen tsjin elkoar. Hjirûnder stean de winners fan de F-pupillen. Klasse 1 (âldste F’kes), steand fan lofts nei rjochts: Ruurd Visser, Pieter de Vries, Teun Heeres, Joost Verheus en Pieter Wesselius. Sittend de earste jiers F’kes fan lofts nei rjochts: Thijs Hobbenschot, Nies Douwe Yntema, Wietse Vink en Remon Rameau.

De winners bij de D-en E-pupillen, steand fan lofts nei rjochts (D-pupillen): Arjen Hallema, Wytze Lanting, Ewoud Stapersma en Wiebe Jan Valkema), Sittend fan lofts nei rjochts (E-pupillen): Klaas B. Faber, Martin Rienstra, Dirk Stegenga, Marcel Veffer en Jan de Boer.