Evenementen in december 2022

Wepperkes -moandei-
22 oktober 2006
Wepperkes -tiisdei-
24 oktober 2006

Sneon 21 oktober wie it Meinte Sixma toernooi. In toernooi foar D, E en F pupillen fan SDS.
Wij hawwe wat sfearfoto’s, wij hawwe de útslach en wij hoopje noch op foto’s fan de priiswinners.


Op lytse fjildsjes mei 4 tsjin 4 koe net ien him ferskûlje 


En soms is it in saak fan fallen en opstean 


In fúleindige striid bij de F-kes 


En foar sommigen wie it allegear nij en sij seagen noch wat ûnwennich om sich hinne.

Priis winners

F-pup. poule A  winnaars:
Jorrit Veltman,
Gerwin Sybesma,
Solomon de Hoop,
Jan Douwe Breeuwsma.

 

F-pup. poule B winnaars:
Sybren Bootsma,
Peter Hogewerf,
Roan Petra,
Andries Kingma

 

E-pup. winnaars:
Hylke Flapper,
Nies Douwe Yntema,
Remon Bouma,
Martijn Bleeker
Wiebe Heeres.

 

Uitslaggen D teams.

D1

Gerrit tessenmaker

Ruurd Visser

Rico Kroon

Klaas Bouke Faber

Sjoerd de Vries

Richard Bergsma

Mete Postma

 

D2

Remco Hylkema

Dirk Stegenga

Harm Kappe

Jesse Vallinga

Joost Verheus

Teun Heeres

Sieta Tessenmaker

 

D3

Christiaan Zijlstra

Jos Houtsma

Frans Dooper

Gosse

Vellenga

Jelmer Haakma

Ytsen Bootsma

Job Plantinga

 

D4

Harm Jakob Vink

Wietse Fopma

Jurjen Eringa

Amarins Tjalsma

Jan-Friso Bruinsma

Robert de Boer

Jelle Jan Visser

 

D1 – D2 = 1 – 0

D3 – D4 = 0 – 1

D1 – D3 = 0 – 0

D2 – D4 = 0 – 4

D1 – D4 = 0 – 1

D2 – D3 = 2 – 2

 

1e plaats D4  9 punten 6 voor 0 tegen

2e plaats D1  4 punten 1 voor 1 tegen

3e plaats D3  2 punten 2 voor 3 tegen

4e plaats D2  1 punt     2 voor 7 tegen

De famylje Sixma

De famylje Sixma waard fertsjintwurdige troch Klaas Sixma en bern