Mear foto’s

Weppers tongersdei 18-2-2021
18 februari 2021
Jeugdfuotbal yn Easterein
20 februari 2021

Help….

Wij hawwe  7 foto’s, mei jeugdige kopkes mar wij misse noch wat nammen.

Mail nei aant@vv-sds.nl , app of belje mei Aant 0655117582

Foto 1 1981-1982 C1 (kompleet)

Friso Albada en Johan Heerma hawwe ús de nammen oanrikt. Dêr binne wij tige bliid mei.

Steand:  Jan Tanja, Marco Bos, Auke Jetze Kroondijk, Wichard Deinum, Alexander Sternsdorff, Klaas Jan Bootsma , Christiaan Bergstra, Johan Heerma.
Op hurken: Willem Auke Spoelstra, Yeme Hiemstra, Jaap Zwaagstra, Sieb Leijenaar, Dirk Jan Walstra, Ruurd Vellinga.

Foto 2

Wij sjogge Jan de Jong en Wiebe de Boer  en Atty Zijlstra en Janny Kooistra, Thea Sixma

Foto 3 1981 B1  (kompleet)

Steand: Jippe Holwerda (flagger), Cornelis Kappe, Albert Ruiter, Aan Pander, Romke Postma, Willem Tjalsma, Jelle Jan Holwerda.
Op hurken: Marten de Groot, Egbert Bootsma, Douwe Schaafsma, Bert Venema, Bertus Bootsma, Haye Bergstra.

Foto 4

Mei tank oan Joris Wijnja hawwe wij al aardich wat nammen, noch in pear tegean. Wa helpt?

Steand: Sjoerd Postma, Klaas van der Weg, (???), Haye Bergstra, Oene Bauke Zijlstra, Douwe Schaafsma, Laas Kingma, Geert de Boer.

Op hurken: Bert Venema,  Hans Kooistra, Bart van Wermeskerken, Peter Kusters, Ids Boersma, Jan Keuning

Foto 5      SDS 2 1978-1979

Wij hawwe alle nammen, útsein de spiler op hurken oan de rjochter side. Mar neffens Klaas Jager en Douwe Dirk Reitsma moat dat Matthijs Bakker wêze… Hij kaam út Tsjom en bruts tidens in thúswedstriid syn foet….

steand: Jelle Jan Holwerda, Jan de Boer, Gerard Bijl, Theo Jelsma, Douwe Dirk Reitsma, Sietse Mink Zijlstra, Klaas de Jager

op hurken: Jan Bakker, Tinus Hoekstra, Roel Sijbesma, Roelof Joustra, Cats Galama, Matthijs Bakker

Foto 6   (kompleet)

Mei tank oan Friso Albada hawwe wij alle nammen!

Steand: Rients Smit (lieder), Theo Bergsma, Friso Albada, René Reinsma, Leo Smit, Auke Hiemstra, Marco Haagsma, Freddy Scheltema (trainer)

Op hurken: George Andela, Hessel Bootsma, Bas de Boer, Arno Eisma, Jan Zijlstra, Durk P Okkema

Foto 7    1979-1980 E2   (kompleet)

Top, mei help fan Friso Albada, Rients Smeding en Joris Wijnja hawwe wij alle nammen.

Steand: Tjalke Pander,  Michiel van Antwerpen, Gerben Bootsma,  Rients Smeding,  Peter Klooster, Joris Wijnja.
Op hurken: Gert Jan Bruinsma, Rudi Schuijff, Foeke Kuiper, André Faber, René Sieperda, Tsjalling Stuiver.