Evenementen in december 2022

Krekt in bytsje bekommen-wepperkes
24 augustus 2004
SDS 1 hellet út
24 augustus 2004

Mei noch ien wykein te gean is it noch altiten spannend oan de top. Want de Haitsma’s en Okkema’s skoorden dit wykein net. Redmar Strikwerda helle sneon wol in krâns yn Warkum en sy steane no op 9. Kransen wûn oan en mei freed 3 septimber telle noch mei. Dêrnei is it dien, want it fuotbal mei net lije ûnder it keatsen. De Strikwerda’s yn Spannum hawwe ek 6 kransen oan de muorre. Sy steane op it 10de plak. Mooglik dat er mei it doarpsfeest dit wykein noch feroarje sil.

De folledige stân fan saken yn byld:
It krânsenklassemint
Hjir it tuskenklassemint fan moandei 16 augustus.

1. Okkema’s Easterein                          12 kransen


Dit sil der dan wol 12 wêze.

2. Haitsma’s Wommels                           11 kransen

Hjirûnder de trije lêste kransen fan de Haitsma’s.3. Strikwerda’s Wommels                       10 kransen

3. Scheltema Easterein                           9 kransen
Helaas Sicco, mei in twadde priis dogge je net mei yn dit klassemint.


4. Broersma’s, Littens                               8 krânsen


Sy moatte net fierder útelkoar hingje want dan passe sy net mear op ús webside.

6. de Boer, Sudhoeke Wommels                7 kransen


7. Pompstra’s Easterein                            7 kransen

8. deJong /Wijnia Lollum                            7 kransen

9. de Vries Noard Wommels                        6 kransen

10. Strikwerda Spannum                              6 kransen

Binne der noch oare kanshawwers, wy witte it net. Hat immen noch in nije foto, of oar nijs oer kransen , mail ús dan info@vv-sds.nl